ភពនៃសេចក្តីវិនាស (បរាភវសូត្រ)

ចុច​តំណ​នេះ​ដើម្បី​អាន ភព​នៃ​សេចក្តីវិនាស

ដកស្រង់ចេញពីឯកសារ គិហិប្រតិបត្តិពិស្តារ – រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុ វិសុទ្ធិញ្ញាណ រស់-កែវ បោះពុម្ពដោយ បណ្ណាគារ គឹម សេង ភព ឆ្នាំ១៩៦៦

About Oav Cago (ឪ កាហ្គោ)

be happy!!!
This entry was posted in ជីវិត & របៀបរស់នៅ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s