ពាក្យសុំចូលរួមធម្មសិក្សានៅមជ្ឈមណ្ឌល​ធម្មលដ្ឋិកា

១. ពាក្យសុំចូលរួមធម្មសិក្សា/COURSE APPLICATION FORM

ដើម្បី​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួម​ធម្មសិក្សា សូម​បំពេញ​ទម្រង់​ពាក្យសុំ​នេះ រួច​ផ្ញើ​ទៅ​អាសយដ្ឋាន ឬ អ៊ីមែល​ខាងលើ ហើយរង់ចាំ​ការជូន​ដំណឹង។ សូម​ឆ្លើយ​សំណួរ​ទាំងអស់​ឲ្យ​បាន​ពេញលេញ។ ព័ត៌មាន​នេះ​នឹង​រក្សា​ទុក​ជា​សម្ងាត់​បំផុត។ To apply for a place in the course, please complete the form, send or e-mail it to the above address and await notification. Please answer all questions fully. This information will be kept strictly confidential.

២. ពាក្យសុំចុះឈ្មោះបម្រើធម៌/APPLICATION FOR DHAMMA SERVICE

ដើម្បីសុំចុះឈ្មោះបម្រើធម៌ក្នុងធម្មសិក្សា សូមបំពេញទម្រង់ពាក្យសុំនេះ រួចផ្ញើទៅអាសយដ្ឋាន ឬ អ៊ីមែលខាងលើ ហើយរង់ចាំការជូនដំណឹង។ សូមឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ឲ្យបានពេញលេញ។ ព័ត៌មាននេះនឹងរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុត។ To apply for a place in the course, please complete the form, send or e-mail it to the above address and await notification. Please answer all questions fully. This information will be kept strictly confidential.

About Oav Cago (ឪ កាហ្គោ)

be happy!!!
This entry was posted in ជីវិត & របៀបរស់នៅ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s