ផាសុកភាពនៃការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ

មគ្គទេសក៍​នេះ​ពណ៌នា​អំពី​ការរៀបចំ​កន្លែង​ធ្វើការ, ឥរិយាបទ ព្រមទាំង​ទម្លាប់​សុខភាព និង ការងារ​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ។

វា​អាច​មាន​ហានិភ័យ​នៃ​ការបង្ក​របួស​ដល់​រាង​កាយ​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ពី​ការធ្វើការ​នៅ​កន្លែង​ធ្វើការ​មាន​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក។ អាន និង ធ្វើតាម​យោបល់​នៅក្នុងមគ្គទេសក៍ផាសុកភាពនេះ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​នៃ​ការរង​របួស​ឲ្យ​កាន់​តែ​ទាប និង ដើម្បី​បង្កើន​ផាសុកភាព​របស់​អ្នក។

ការសិក្សា​មួយ​ចំនួន​បាន​ស្នើ​ឡើង​ថា ការវាយ​អក្សរ​ក្នុង​អំឡុងពេល​យូរ, ការរៀបចំ​កន្លែង​ធ្វើការ​មិន​បាន​ត្រឹមត្រូវ, ទម្លាប់​ធ្វើការ​មិន​ត្រឹមត្រូវ, ស្ថានភាព​ការងារ និង ទំនាក់ទំនង​ប្រកប​ដោយ​ភាពតប់​ប្រមល់ ឬ បញ្ហា​សុខភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក អាច​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរង​របួស។ របួស​ទាំងនេះ​អាច​រួមមាន រោគ​សញ្ញា​ឈឺ​សន្លាក់​ឆ្អឹង​កដៃ, ជំងឺ​រលាក​សរសៃ​ពួរ, ជំងឺ​រលាក​ស្រោម​សរសៃ​ពួរ ព្រមទាំង​ជំងឺ​សាច់ដុំ និង ឆ្អឹង​ផ្សេងទៀត។

រោគ​សញ្ញា​ឲ្យ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​នៃ​ជំងឺ​ទាំងនេះ​អាច​កើត​ឡើង​លើ​ប្រអប់ដៃ, កដៃ, ដៃ, ស្មា, ក ឬ ខ្នង និង អាច​រួមមាន៖

  • ស្ពឹក, រលាក ឬ ស្កៀប
  • ចុកចាប់, ឈឺ ឬ ឆាប់ឈឺ
  • ឈឺចាប់, ឈឺខ្ទោកៗ ឬ ហើម
  • តឹង ឬ ណែន
  • ខ្សោយ ឬ ត្រជាក់

រោគ​សញ្ញា​ទាំងនេះ​អាច​កើត​ឡើង​ក្នុងពេល​វាយ​អក្សរ, ខណៈ​ពេល​ប្រើ​ម៉ៅស៍ ឬ នៅ​ពេល​ផ្សេងទៀត ដែល​មិន​បាន​ប្រើ​ប្រអប់ដៃ​ធ្វើការ រួមទាំង​ក្នុង​អំឡុងពេល​យប់ នៅពេល​ដែល​រោគសញ្ញា​ទាំងនេះ​អាច​ដាស់​អ្នក។ បើ​អ្នក​ធ្លាប់​មាន​រោគ​សញ្ញា​ទាំងនេះ ឬ ការឈឺចាប់​នៅ​តែ​បន្ត ឬក៏​កើត​ឡើង​ផ្ទួនៗ ឬ អផាសុកភាព ដែល​អ្នក​គិត​ថា​អាច​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការប្រើ​
កុំព្យូទ័រ អ្នក​គួរ​ពិគ្រោះ​ភ្លាមៗ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់គ្រាន់ ហើយ​បើ​មាន សូម​ប្រឹក្សា​នៅ​ផ្នែក​សុខភាព និង សុវត្ថិភាព​របស់​ក្រុមហ៊ុន​អ្នក។ ការធ្វើ​រោគ​វិនិច្ឆយ និង ការព្យាបាល​ដ៏​ត្រឹមត្រូវ​លើ​បញ្ហា​នោះ​កាន់​តែ​ឆាប់ វា​មាន​ឱកាស​វិវត្ត​ទៅ​កាន់​ស្ថានភាព​ពិការ​កាន់តែ​ទាប។

ទំព័រ​ខាងក្រោម​ពណ៌នា​អំពី​ការរៀបចំ​កន្លែង​ធ្វើការ, ឥរិយាបទ​ត្រឹមត្រូវ ព្រមទាំង​សុខភាព និង ទម្លាប់​ការងារ​សម្រាប់​អ្នកប្រើប្រាស់​កុំព្យូទ័រ។ លើស​ពី​នេះ មគ្គទេសក៍​នេះ​មាន​ព័ត៌មាន​សុវត្ថិភាព​ផលិតផល​ដែល​អនុវត្ត​ចំពោះ​ផលិតផល HP ទាំងអស់។

សូម​ចុច​លើ​តំណ​នេះ Comfort Guide និង អានមគ្គទេសក៍​ពេញលេញ។

About Oav Cago (ឪ កាហ្គោ)

be happy!!!
This entry was posted in ផាសុកភាព & ការងារ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s